När du är misstänkt för brott har du i de allra flesta fall rätt till en offentlig försvarare. Du kan själv begära vilken advokatbyrå eller advokat du vill ska företräda dig. Det gör du genom att informera polisen eller åklagaren om vem du helst vill ha. 

En offentlig försvarare ersätts av staten. Huvudregeln är att den som döms för brott ska återbetala försvararkostnaderna till staten. Detta beror på vilket brott du döms för, din personliga och ekonomiska situation, utfallet i målet samt ev. påföljd. Domstolen kan bestämma att du ska betala tillbaka hela, delar av eller inget av försvararkostnaderna. Om du saknar inkomst eller döms till längre fängelsestraff bärs kostnaden normalt av staten.

Våra advokater åtar sig uppdrag som försvarsadvokat i alla typer av brottmål. Vi på Olsson Lilja Advokater gör alltid vårt yttersta för att tillvarata dina intressen och ser till att du får en rättvis behandling av polis, åklagare och domare. Oavsett målets storlek har du alltid med dig en advokat eller biträdande jurist vid polisförhör och andra viktiga utredningsåtgärder. Vi strävar alltid efter att erbjuda det bästa möjliga försvaret för våra klienter.

Vem har rätt till en offentlig försvarare?

Om du är misstänkt för brott och är anhållen eller häktad har du alltid rätt till en offentlig försvarare. Du har också rätt till en försvarare om du är misstänkt för ett brott för vilket det lägsta stadgade straffet är fängelse i sex månader.

Därutöver har du rätt till försvar om:

  • det behövs med hänsyn till utredningen av brottet,
  • det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter och/eller villkorlig dom, eller
  • det föreligger särskilda skäl med hänsyn till dina personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Det är domstolen som bedömer om du har rätt till en offentlig försvarare enligt någon av de sistnämnda tre punkterna. Om du är osäker på vad som gäller kan du ta kontakt med oss på Olsson Lilja Advokater innan du begär offentlig försvarare. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning.

Förhör

Som misstänkt för brott bör du aldrig förhöras av polis utan en försvarsadvokat närvarande. Om du blivit delgiven misstanke och fått en kallelse till förhör kan du ringa till polisen och uppge vilken advokatbyrå eller advokat du vill ha. Polisen meddelar därefter domstolen, som fattar beslut om att förordna advokaten för dig.

Om du har fått förordnat en försvarare från oss på Olsson Lilja Advokater kommer vi att prata igenom ärendet med dig innan förhöret. Vi går igenom hur det går till på ett polisförhör och är sedan med dig under förhöret. Vi tillvaratar din rätt och sköter kontakten med polis, åklagare och domstol.

Ibland kallar polisen till förhör utan att delge misstanke om brott. Om du går på ett polisförhör och delges misstanke om brott under förhöret kan du säga att du inte vill fortsätta förhöret utan att ha en försvarare närvarande. Du kan meddela polisen på plats vilken advokat du önskar. Kom ihåg att du som misstänkt aldrig är tvingad att svara på polisens frågor vid ett förhör.

Byte av offentlig försvarare

Om du har fått en försvarsadvokat som du är missnöjd med kan du begära byte. Du ska då skicka en begäran om byte till domstolen. I din begäran ska du beskriva varför du är missnöjd och vill byta. Det är en bra idé att först ta kontakt med den advokat som du vill byta till.

Det är inte alltid som domstolen beviljar begäran om byte. Om du vill byta till en advokat hos oss på Olsson Lilja Advokater är du välkommen att kontakta oss, vi hjälper dig att se över möjligheterna att byta.

Privat försvarare

Du som inte har rätt till en offentlig försvarare kan anlita en privat försvarare. Du kan också anlita en privat försvarare om du vill byta din offentliga försvarare till någon annan, men domstolen inte tillåter det. En annan situation när privat försvar kan bli aktuellt är vid resningsansökningar.

Vid anlitande av en privat försvarare betalar du själv för advokatens arbete. Hur mycket det kostar beror bland annat på hur mycket tid som uppdraget kräver.

 

Misstänkt för brott – vanliga frågor:

Har polisen rätt att genomföra en kroppsbesiktning?

Kroppsbesiktning kan till exempel användas för att söka efter föremål, såsom stöldgods eller narkotika, som polisen har rätt att ta i beslag. Det kan också innebära att polisen tar prover, såsom urin- eller blodprov. Kroppsbesiktning får inte förekomma när du utreds för brott om du inte har fyllt femton år.

Polisen har enligt lag rätt att göra kroppsbesiktning om det finns s.k. skälig misstanke om att du begått ett brott för vilket fängelse kan följa. Skälig misstanke innebär att det ska föreligga konkreta, objektivt underbyggda omständigheter som med viss styrka talar för att du har begått den gärning som misstanken avser. Att någon beter sig underligt, uppträder nervöst eller undviker kontakt med polisen kan inte i sig anses ge grund för misstanke om brott. Det krävs konkreta omständigheter och det ska handla om misstanke om ett specifikt brott.

Om en polis anser att du uppvisar symtom som är typiska för narkotikabruk kan det vara tillräckligt för att du ska anses skäligen misstänkt för narkotikabrott. Eftersom narkotikabrott har fängelse i straffskalan har polisen då rätt att begära att du lämnar urinprov. Om du inte vill lämna urinprov har du i regel rätt att begära att du ska få lämna blodprov i stället.

Häktning och restriktioner, vad gäller?

En person som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse i minst ett år får häktas om domstolen anser att det finns risk för att personen håller sig undan, undanröjer bevis eller fortsätter att begå brott. Domstolen kan också besluta om häktning om personen inte är folkbokförd i Sverige och det anses finnas risk för att personen lämnar landet. Likaså kan domstolen under vissa förutsättningar besluta om häktning av en person som endast är skäligen misstänkt för brott, om det är viktigt att så sker för att avvakta ytterligare utredning om brottet. Det är åklagaren som begär häktning genom att lämnar in en häktningsframställan till domstolen. Därefter blir det häktningsförhandling. Vid förhandlingen företräds du av din försvarsadvokat. Ett beslut om häktning kan överklagas.

Om domstolen beviljar häktningsframställan kan åklagaren också, med domstolens tillstånd, besluta om restriktioner. Restriktioner meddelas när det anses finnas risk att den häktade undanröjer bevisning eller försvårar utredningen från häktet. Restriktioner ska användas sparsamt och får inte gå utöver vad som är nödvändigt. Precis som för häktning kan beslut om restriktioner överklagas.

Hur länge kan jag behöva sitta häktad?

Du får hållas häktad högst fjorton dagar innan en ny häktningsförhandling måste genomföras. Om domstolen då skulle finna att det inte längre finns tillräckliga skäl för häktning ska du friges från häkte. Om domstolen finner att det fortfarande finns skäl för häktning kommer du att hållas kvar i häkte. I Sverige finns ingen maxgräns för hur länge en misstänkt person kan hållas häktad. Det är därför viktigt att din försvarsadvokat tillvaratar dina intressen och arbetar för att förundersökningen inte ska ta längre tid än vad som är nödvändigt.

Vilket straff kan jag förvänta mig om jag döms?

Vilket straff domstolen utdömer beror på vilket brott det rör sig om, hur allvarligt brottet är och om det finns några förmildrande eller försvårande omständigheter. Domstolen beaktar också om du tidigare har dömts för brott. Varje brott har en straffskala, vilken sätter ramarna för det straff du kan få.

Exempel: För rattfylleri av normalgraden är straffskalan böter eller fängelse i högst sex månader. Om omständigheterna vid brottet är lindriga stannar straffet vanligtvis vid böter. Hur stort bötesbeloppet blir beräknas utifrån din årsinkomst. Om domstolen anser att omständigheterna var så pass allvarliga att böter inte räcker som straff kan fängelse bli aktuellt som påföljd. Domstolen har dock en skyldighet att i stället försöka välja villkorlig dom eller skyddstillsyn som ett alternativ till fängelse. Om domstolen inte anser att villkorlig dom eller skyddstillsyn är tillräckligt i proportion till brottet kan fängelsepåföljd bli aktuell. Fängelsestraffet kan då inte bestämmas till längre än sex månader.