Socialrätt

Socialrätt

Vi på Olsson Lilja hjälper dig i socialrättsliga frågor.

Med ”socialrätt” avses rättsområden där staten beslutar i frågor som rör ditt liv. Du kan exempelvis kontakta oss om du behöver juridiskt stöd vid en eventuell tvist om vårdnad, boende och/eller umgänge med barn. Om du genomgår en utredning om tvångsvård (tvångsvård av unga eller på grund av missbruk eller psykisk ohälsa (LVU, LVM och LPT)) eller om du i övrigt behöver stöd under en förvaltningsrättslig process kan våra jurister bistå dig med juridisk kompetens. Likaså om du genomgår en asylutredning eller i övrigt behöver juridiskt ombud under en migrationsprocess.

Vårdnad, boende och umgänge

Om du som förälder inte kan komma överens med den andra vårdnadshavaren om frågor angående vårdnad, boende eller umgänge av era gemensamma barn kan du få hjälp av oss på Olsson Lilja.

En vårdnadsprocess kan se olika ut från fall till fall. Om det finns meningsskiljaktigheter mellan er som vårdnadshavare kan ni i första hand vända er till socialnämnden för att få hjälp att lösa er konflikt. En gemensam överenskommelse om barnets förhållanden kan bekräftas av socialnämnden eller domstol.

Kommer ni som vårdnadshavare inte överens kan detta leda till en domstolsprocess. I detta fall är det domstolen som avgör eventuella frågor om vårdnad, boende och umgänge. Domstolens bedömning i de här frågorna kommer till stor del avgöras på vad som är bäst för ditt barn.

Behöver du juridiskt stöd i frågor om vårdnad, boende och eller umgänge?

Tvångsvård, LVU, LVM och LPT

Tvångsvård enligt LVU (lagen om vård av unga), LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LVM (lagen om vård av missbrukare) är juridiska regelverk som tillåter tvångsåtgärder för att skydda och vårda individer som bedöms vara i fara för sig själv eller andra.

LVU tillämpas på ungdomar, vanligtvis under 18 år, och syftar till att skydda dem från risker såsom missbruk, kriminalitet eller försummelse. LPT används för personer med allvarliga psykiska störningar som bedöms vara en fara för sig själva eller andra. LVM tillämpas för personer med ett betydande missbruk av alkohol eller droger.

Den juridiska processen för tvångsvård följer vanligtvis ett antal steg.

 • Anmälan och utredning: En anmälan görs vanligtvis av någon som anser att en individ är i fara för sig själv eller andra. Det kan vara personal inom sjukvården, socialtjänsten, polisen eller andra enskilda medborgare. Efter anmälan inleds en utredning för att bedöma situationen och om tvångsvård kan vara nödvändigt.
 • Beslut om tvångsvård: För LVU, kan socialtjänsten fatta beslutet efter en initial utredning. När det gäller LPT och LVM krävs det ofta en formell ansökan till domstolen eller en psykiatrisk nämnd. Domstolen eller nämnden utvärderar om det finns tillräckliga skäl för att besluta om tvångsvård.
 • Rättslig prövning: Om beslutet om tvångsvård fattas sker en rättslig prövning där den berörda individen har rätt till juridisk representation. Domstolen eller nämnden överväger bevis och argument från både den berörda personen och vårdgivarna innan de fattar sitt beslut
 • Utförande av tvångsvården: Om ansökan om tvångsvård bifalls, genomförs vården vanligtvis på lämplig institution eller i vissa fall öppenvård. LVU kan innebära placering i familjehem eller särskild institution.
 • Uppföljning och omprövning: Under tvångsvården genomförs regelbundna utvärderingar och uppföljningar för att bedöma om situationen förändras och om vården fortfarande är nödvändig. I vissa fall kan beslut om tvångsvård omprövas och ändras.

Det är viktigt att notera att hela rättsprocessen eftersträvar att balansera behovet av att skydda individen eller andra från fara, med respekten för individens rättigheter. Du kan behöva ett rättsligt ombud för att tillvarata dina rättigheter och hjälpa dig genom processen.

Behöver du rättsligt stöd i frågor om tvångsvård?

Migrationsrätt

Migrationsrätten består av ett sammansatt ramverk av lagar, förordningar och internationella avtal som styr människors rörelser över nationsgränser. Den omfattar regler för visum, asylansökningar, arbetsmigration och återförening av familjer.

Processen för att få uppehållstillstånd i Sverige kan skilja sig beroende på skälen till ansökan (exempelvis arbete, studier, familjeåterförening eller asyl). Nedan är en generell översikt över stegen som vanligtvis ingår i ansökningsprocessen för uppehållstillstånd

 • Ansökningsfas: Identifiera rätt typ av uppehållstillstånd för dina skäl (arbete, studier, familjeåterförening, asyl etc.). Fyll i ansökningsformulär och samla in nödvändiga dokument (pass, intyg, bevis på anställning, skolintyg etc).
 • Inlämning av ansökan: Ansökan lämnas in till migrationsverket eller ambassaden antingen i det egna hemlandet eller i det land där du önskar bosätta dig.
 • Bedömning av ansökan: Migrationsmyndigheten granskar ansökan och dokumentationen för att bedöma om kraven för bifall är uppfyllda. Kraven varierar beroende på vilket skäl du ansökt uppehållstillstånd för. För asyl krävs exempelvis att du identifieras som flykting eller som alternativt skyddsbehövande.
 • Eventuell intervju eller ytterligare dokumentation: Beroende på skälen till ansökan kan du bli ombedd att genomföra en intervju (asylutredning) och/eller tillhandahålla ytterligare dokument för att styrka din ansökan.
 • Beslut om ansökan: Efter granskningen fattar migrationsverket beslut om att godkänna eller avslå ansökan om uppehållstillstånd.
 • Tillstånden beviljas eller överklagas: Om ansökan godkänns, beviljas uppehållstillstånd och eventuell information om villkor ges. Vid avslag kan det finnas möjligheter till överklagan eller att ansöka på nytt med ytterligare information eller omständigheter.

Migrationslagstiftningen är komplex vilket innebär att du ofta behöver navigera genom en komplicerad process av ansökningar, dokumentation och möjliga överklaganden för att uppnå uppehållstillstånd eller asyl. Förståelsen för lagstiftningen och individens rättigheter är avgörande för att säkerställa en rättvis och effektiv migrationsprocess.

Behöver du rättsligt stöd i frågor om asyl?

Sidans innehåll

Hur kan vi hjälpa dig?
Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig 
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Läs mer här.
Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du något eller behöver du hjälp? Maila eller ring så återkommer vi så snart vi kan.

info@olssonlilja.se

+46 (0) 8-27 71 81

Besöksadress
Olsson Lilja Advokater
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Postadress
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Kontakta oss

Telefon  +46 (0)8-27 71 81