Fredrika Ekman studerade juridik vid Lunds Universitet och hennes juristexamen innefattar även en termins studier vid University of Melbourne, Australien. 

Utöver specialkurser inom straff- och processrätt, bevisvärdering, vittnespsykologi samt ekonomisk brottslighet, har Fredrika tillgodogjort sig relevant arbetslivserfarenhet. Hon har praktiserat på åklagarmyndigheten, tjänstgjort som sommarnotarie på Kammarrätten i Stockholm och arbetat på Förvaltningsrätten i Stockholm. Efter uppsatspraktik på Olsson Lilja Advokater anställdes Fredrika som jurist på byrån.

Fredrika fördjupade sina straffprocessuella kunskaper genom sitt examensarbete ”En förskjuten bevisupptagning i tid, rum och ansvarig aktör – En studie av straffprocessens skyddsobjekt”.

 Se Fredrikas examensarbete

Fredrika åtar sig uppdrag som försvarsadvokat, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål, samt ombud i ärenden som rör familjerätt, migrationsrätt och socialrätt (LVU, LVM, LPT och LRV).

Kontaktuppgifter: