Simon Kjellstrand studerade och tog sin examen i juridik vid Lunds universitet och har även läst kriminologi vid Mittuniversitetet. Inom ramen för juristprogrammet studerade han dessutom en termin vid University of Western Australia.

Förutom att läsa specialkurser inom straff- och processrätt, bevisvärdering samt ekonomisk brottslighet, samlade Simon under sin studietid på sig ett flertal praktiska erfarenheter som kommer honom till nytta i hans dagliga arbete som biträdande jurist. Bland annat praktiserade han vid en annan brottmålsbyrå, arbetade som kriminalvårdare vid säkerhetshäktet i Malmö samt tjänstgjorde som sommarnotarie vid hovrätten över Skåne och Blekinge. Vidare är han särskilt specialiserad på det kriminaltekniska området, inom vilket han även skrev sitt examensarbete ”Skoskyldig – En kritisk granskning av NFC:s skoavtrycksundersökningar och domstolarnas hantering av desamma som bevisning”.

Se Simons examensarbete

Simon arbetar inom byråns samtliga områden, vilket innebär att han åtar sig uppdrag som privat försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn i brottmål, samt ombud i ärenden som rör familjerätt, migrationsrätt och socialrätt (LVU, LVM, LPT och LRV).

Kontaktuppgifter: