Företagsbot och näringsförbud

Home » Tjänster » Ekobrott » Företagsbot och Näringsförbud


Frågor och svar:

 

Vad är företagsbot?

Företagsbot har blivit allt mer vanligt i mål gällande ekonomisk brottslighet. En företagsbot är ingen påföljd i egentlig mening utan en annan särskild rättsverkan av brott som kan användas vid brott i näringsverksamhet.

Företagsbot är något som åklagaren kan föra talan om i ett mål om exempelvis bokföringsbrott och/eller skattebrott. Det är näringsidkaren som ska betala företagsboten som kan sägas utgöra en sorts böter för företag. Företagsboten är lägst 5 000 kronor och högst 10 miljoner kronor.

Vid allvarliga brott som begås inom ramen för större företag kan företagsbotens belopp komma att bli förhöjt. Beloppet för företagsboten kan då som mest uppgå till 500 miljoner kronor. Till större företag räknas bolag som är börsnoterade samt bolag eller enskilda näringsidkare som under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyller minst två av följande kriterier:

  • I medeltal fanns minst 50 anställda i bolaget
  • Den redovisade nettoomsättningen i bolaget har uppgått till minst 80 miljoner kronor
  • Den redovisade balansomslutningen i bolaget har uppgått till minst 40 miljoner kronor

En förutsättning för företagsbot är att näringsidkaren inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten eller att brottet begåtts av en person som haft en ledande ställning eller haft ett särskilt tillsyns- eller kontrollansvar i förhållande till näringsidkaren.

Enskilda personer i företaget kan åtalas även om åklagaren yrkar på företagsbot. Det kan också bli tal om att endast yrka på företagsbot mot företaget utan att någon fysisk person åtalas.

Vad är näringsförbud?

Den som missköter sin näringsverksamhet på ett allvarligt sätt kan även åläggas näringsförbud. Ett näringsförbud gäller i minst tre och högst tio år.

 Näringsförbud kan bli aktuellt om:

  • näringsidkaren misskött sig systematiskt,
  • om misskötseln har syftat till betydande vinning,
  • om misskötseln inneburit någon skada eller syftade till att orsaka skada, eller
  • om näringsidkaren varit dömd för brott i näringsverksamhet tidigare

Det är åklagaren som för talan om näringsförbud och detta prövas då i samma rättegång som exempelvis bokföringsbrottet och/eller skattebrottet prövas i. Om det är fråga om grovt bokföringsbrott och/eller grovt skattebrott med ett straffminimum om sex månader är det nästintill obligatoriskt för åklagaren att även föra talan om näringsförbud.

Näringsförbud innebär exempelvis att du under förbudstiden inte får driva näringsverksamhet, vara firmatecknare i ett företag, agera som ombud för en juridisk person som driver näringsverksamhet, sitta i ledningen för en näringsverksamhet, vara anställd inom den verksamhet där näringsförbudet gäller eller vara anställd i näringsverksamhet som drivs av en närstående. 

Behöver du hjälp med ekonomisk brottslighet? Vi kan stötta dig vid frågor om bokföringsbrott, skattebrott, och penningtvättsbrott.

Sidans innehåll

Hur kan vi hjälpa dig?
Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig 
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Läs mer här.
Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du något eller behöver du hjälp? Maila eller ring så återkommer vi så snart vi kan.

info@olssonlilja.se

+46 (0) 8-27 71 81

Besöksadress
Olsson Lilja Advokater
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Postadress
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Kontakta oss

Telefon  +46 (0)8-27 71 81