Penningtvättsbrott

Home » Tjänster » Ekobrott » Penningtvättsbrott


Frågor och svar:

 

Vad är penningtvättsbrott?

Penningtvättsbrott begås av den som vidtar åtgärder med egendom i syfte att dölja att egendomen härrör från brott eller brottslig verksamhet eller i syfte att främja möjligheterna för någon att tillgodogöra sig egendomen eller dess värde. Penningtvättsbrott förutsätter alltså att det först uppstår en ekonomisk fördel genom ett brott, ett s.k. förbrott. Det är de åtgärder som därefter vidtas med egendomen som kan utgöra penningtvätt.  

Förbrott till penningtvättsbrott

I Sverige kan teoretiskt sett alla typer av brott utgöra förbrott till penningtvätt. Alla brott som kan ge upphov till utbyte omfattas, vilket utöver uppenbara frånhändande- och förvärvsbrott innefattar även undandragandebrott (skattebrott, tullbrott). Detta gäller även brott som begåtts utomlands och brott som begåtts av gärningspersonen själv, s.k. självtvätt. Du kan alltså dömas för att ha vidtagit penningtvättsåtgärder med egendom som du själv har förvärvat genom brott.

De vanligaste förbrotten till penningtvättsbrott utgör narkotikabrott och bedrägeri. Även dopningsbrott, stöld, rån, utpressning, smuggling, oredlighet mot borgenär och skattebrott förekommer.

Vad är en penningtvättsåtgärd?

Begreppet penningtvättsåtgärd handlar om befattande med egendom som kommer från brott. En åtgärd kan vara att överlåta, omsätta, pantsätta, använda eller förvara egendomen. Också befattande med elektronisk egendom omfattas, som att tillåta att en summa sätts in på ens konto. Att upprätta handlingar som syftar till att ge skenförklaringar till brottsvinsternas ursprung är också penningtvättsåtgärder. Ett exempel på detta är falska skuldebrev.

Vad är penningtvättssyfte?

Att det måste finnas ett penningtvättssyfte innebär att de åtgärder som har vidtagits med brottsvinsten antingen måste
ha syftat till att dölja egendomens brottsliga ursprung, eller på något sätt främja för någon att tillgodogöra sig värdet av brottsvinsten.

Den som döms till ansvar för penningtvätt behöver inte själv ha haft för avsikt att tvätta egendomen, däremot måste någon i upplägget (exempelvis en uppdragsgivare) haft ett penningtvättssyfte med gärningen. Det kan förklaras som att den tilltalade, för att dömas till ansvar, måste ha haft uppsåt till att det fanns ett penningtvättssyfte med åtgärden.

Vad är näringspenningtvättsbrott?

I fall när det inte går att styrka ett förbrott kan istället dömas till ansvar för näringspenningtvätt. Det gäller när någon i näringsverksamhet eller som ett led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte. Förbrott behöver inte vara styrkt. Man talar här om att gärningspersonen ska ha gjort sig skyldig till ett s.k. klandervärt risktagande.

Benämningen näringspenningtvätt är något missvisande eftersom bestämmelsen inte avser endast näringsverksamhet, utan all verksamhet som bedrivs vanemässigt eller i större omfattning. Tillämpningsområdet är alltså mycket brett. För ringa näringspenningtvättsbrott ställs inget krav alls på att åtgärden ska ha varit vidtagen inom ramen för verksamhet eller liknande. Det går därför att dömas för ringa näringspenningtvätt när det rört sig om någon enstaka åtgärd där verksamhetsrekvisitet inte anses uppfyllt.

Gradindelning och straffskalan för penningtvättsbrott och näringspenningtvätt

Det finns tre grader av penningtvättsbrott och näringspenningtvätt; ringa, normalgraden och grovt. Straffskalorna för penningtvättsbrott och näringspenningtvätt är desamma.

Straffskalan för ringa penningtvättsbrott (penningtvättsförseelse) respektive ringa näringspenningtvättsbrott är böter eller fängelse i max sex månader. För brott av normalgraden är straffet fängelse i högst två år.

Grovt penningtvättsbrott och grov näringspenningtvätt kan ge fängelse mellan sex månader och sex år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om gärningen avsett betydande värden, om de brottsliga åtgärderna har ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller i annat fall varit av särskilt farlig art.

Vid bedömningen av om penningtvättsbrottet ska bedömas som grovt är det främst beloppet som styr. Riktmärket är drygt fem prisbasbelopp.  När det gäller brott där skattebrott utgör förbrott har lagstiftaren uttalat att penningtvättsbrottet ska kunna bedömas som grovt trots att skattebrottet (för vilket gränsen för grovt brott ligger på tio prisbasbelopp) inte bedöms som grovt.

Vi är här för att hjälpa dig med alla typer av ekonomisk brottslighet. Utforska även våra tjänster för att hantera bokföringsbrott, skattebrott, och konsekvenser som företagsbot och näringsförbud.

Sidans innehåll

Hur kan vi hjälpa dig?
Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig 
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Läs mer här.
Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du något eller behöver du hjälp? Maila eller ring så återkommer vi så snart vi kan.

info@olssonlilja.se

+46 (0) 8-27 71 81

Besöksadress
Olsson Lilja Advokater
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Postadress
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Kontakta oss

Telefon  +46 (0)8-27 71 81