Skattebrott

Home » Tjänster » Ekobrott » Skattebrott


Frågor och svar:

 

Vad är skattebrott?

Skattebrott är ett av de vanligast förekommande ekonomiska brotten och finns reglerat i en särskild lag som heter skattebrottslagen. Generellt kan sägas att det gemensamma för skattebrotten är att de begås när en person som har haft skyldighet att lämna in korrekta uppgifter till grund för skatteberäkningen inte har gjort detta. De felaktiga uppgifterna, som ska ha lämnats på annat sätt än muntligen, har därigenom medfört en fara för att skatt tas ifrån staten.

Skattebrottet är konstruerat som ett så kallat farebrott, vilket innebär att det inte är nödvändigt att skatten undandras staten utan det är tillräckligt om agerandet innebär en risk för att det inträffar. Skattebrottet fullbordas när en oriktig uppgift lämnas till myndigheten eller när tidpunkten för att lämna en föreskriven uppgift inträder utan att skyldigheten har fullgjorts.

För att uppgiftslämnandet ska vara brottsligt krävs att det inte är fråga om vanliga misstag utan att det antingen finns uppsåt att undgå beskattning eller åtminstone oaktsamhet (vårdslöshet/slarv) av en viss grad.

Att lämna osanna uppgifter eller att låta bli att lämna en skattedeklaration för att slippa betala skatt är exempel på sådant som kan utgöra skattebrott.

Exempel på vanliga skattebrott:

  • En person tar emot ersättning för utfört arbete utan att ta upp detta i sin deklaration.
  • Ett företag bokför inte alla inkomster och tar därför inte upp alla inkomster till beskattning.
  • Ett företag bokför osanna kostnadsfakturor för att få tillbaka moms.

Vilka är skattebrottets olika grader och vad är straffskalan?

Det finns tre olika grader av skattebrott, nämligen ringa brott, brott av normalgraden och grovt brott.

Ringa skattebrott kallas skatteförseelse och straffskalan för detta brott är endast böter. För att åklagaren ska kunna väcka åtal för detta brott krävs det att särskilda skäl föreligger.

Grovt skattebrott kan ge fängelse mellan sex månader och sex år. Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas om det rört mycket betydande belopp (över tio prisbasbelopp är ett riktmärke), om gärningsmannen använt falska handlingar såsom bluffakturor eller vilseledande bokföring, om förfarandet ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning, eller om agerandet i annat fall varit av synnerligen farlig art.

Någonstans i mitten hamnar skattebrott av normalgraden, för vilket straffskalan är fängelse i högst två år.

Om ett skattebrott begås av oaktsamhet (vårdslöshet/slarv) kallas brottet vårdslös skatteuppgift. Straffskalan för detta brott är böter eller fängelse i högst ett år och för straffansvar krävs att agerandet är att betrakta som grovt oaktsamt. Om gärningen med hänsyn till skattebeloppet och övriga omständigheter är av mindre allvarlig art, ska inte dömas till ansvar.

Vi kan hjälpa dig med alla typer av ekonomisk brottslighet. Förutom skattebrott, erbjuder vi stöd vid bokföringsbrott, penningtvättsbrott, och vid frågor om företagsbot och näringsförbud.

Sidans innehåll

Hur kan vi hjälpa dig?
Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig 
Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav, både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå. Läs mer här.
Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du något eller behöver du hjälp? Maila eller ring så återkommer vi så snart vi kan.

info@olssonlilja.se

+46 (0) 8-27 71 81

Besöksadress
Olsson Lilja Advokater
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Postadress
Sankt Eriksgatan 63A
112 34 Stockholm
Kontakta oss

Telefon  +46 (0)8-27 71 81